Filharmonia Warmińsko-Mazurska im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie

Regulamin

REGULAMIN  INTERNETOWEJ  SPRZEDAŻY  BILETÓW PRZEZ  WARMIŃSKO- MAZURSKĄ FILHARMONIĘ W OLSZTYNIE
zwany dalej Regulaminem

1.Sprzedaż biletów na wydarzenia prowadzi Warmińsko-Mazurska Filharmonia im. Feliksa

Nowowiejskiego w Olsztynie, ul. Głowackiego 1, 10-447 Olsztyn (dalej Filharmonia).

2.Regulamin internetowej sprzedaży biletów (dalej Regulamin) dostępny jest na stronie

https://bilety.filharmonia.olsztyn.pl. Mając na uwadze dbałość o osiągnięcie zadowolenia naszych

Klientów z jakości świadczonych usług, prosimy o zapoznanie się z zapisami Regulaminu i

zastosowanie się do jego zapisów. Ponadto informujemy, iż zakup lub wykorzystanie dokumentu

uprawniającego do uczestnictwa w wydarzeniu traktujemy jako potwierdzenie zapoznania się z

niniejszym Regulaminem i jednoczesne zobowiązanie do jego przestrzegania.

3.Warunkiem skorzystania z systemu internetowej sprzedaży biletów jest:

1)zaakceptowanie niniejszego Regulaminu, które jednocześnie stanowi oświadczenie woli i

stwarza prawne zobowiązania między Kupującym a Filharmonią,

2)spełnienie następujących wymagań technicznych:

a)dostęp do sieci Internet,

b)zainstalowanie przeglądarki Google Chrome wersja 67 (lub nowsza) albo przeglądarki

kompatybilnej oraz włączenie obsługi języka JavaScript i Cookies,

c)w przypadku druku biletu, podłączenie drukarki umożliwiającej wydruk w formacie A4

w orientacji pionowej z rozdzielczością min. 300 dpi.

3)spełnienie wymaganych procedur zakupu biletów na stronie

https://bilety.filharmonia.olsztyn.pl, w tym:

a)dokonanie wyboru wydarzenia i ilości biletów,

b)wprowadzenie danych Kupującego;

c)złożenie oświadczenia;

d)złożenie zamówienia on-line,

e)uiszczenie przez Kupującego zapłaty za zamówienie,

f)otrzymanie przez Kupującego potwierdzenia realizacji transakcji na wskazany przez

Kupującego adres e-mail.

4.Jeżeli Kupujący nie akceptuje w pełni przedstawionych warunków albo nie spełnia wymagań

technicznych, dalsze korzystanie z systemu jest niemożliwe.

5.Warunkiem sprzedaży internetowej biletów jest opłacenie w całości zamówienia przez Kupującego;

zapłata niepotwierdzona przez bank Kupującego w ciągu 30 minut powoduje automatyczne anulowanie

zamówienia.

6.Płatności za bilety są obsługiwane za pośrednictwem portalu tpay.com; realizowane są w taki sposób,

że Klient dokonujący zakupów na stronie internetowej Filharmonii wybiera jako formę płatności jeden ze

wskazanych sposobów płatności i zostaje przekierowany do serwisu transakcyjnego banku. W

następnym kroku Klient akceptuje płatność i powraca do strony internetowej Filharmonii.

7.Ceny biletów podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

8.Aby otrzymać fakturę VAT należy w procesie zamawiania zaznaczyć opcję Faktura VAT oraz podać

dane niezbędne do jej wystawienia.

9.Filharmonia nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania błędnych lub nieprawdziwych danych

przez Kupującego w formularzu zamówienia.

10.Filharmonia nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia transmisji danych w trakcie dokonywania

zakupu.

11.System sprzedaży internetowej umożliwia zakup biletu najwcześniej na dwa miesiące (od godz.

8:00) i najpóźniej na jeden dzień przed wydarzeniem.

12.Filharmonia zastrzega sobie możliwość zakończenia sprzedaży internetowej w każdej chwili bez

podawania przyczyn oraz wyłączenia ze sprzedaży dowolnej puli miejsc.

13.Brak możliwości zakupu biletu za pośrednictwem systemu sprzedaży internetowej nie oznacza

braku dostępnych biletów w kasie biletowej Filharmonii.

14.System sprzedaży internetowej umożliwia jednorazowo zakup maksymalnie do 10 pojedynczych

biletów na jedno wydarzenie.

15.Bilety ulgowe bez udokumentowania prawa do ulgi są nieważne i nie uprawniają do wejścia na

widownię. W przypadku braku okazania dokumentu uprawniającego do zniżki, w celu uzyskania

uprawnienia do wejścia na widownię Widz zobowiązany jest do dokonania dopłaty do pełnej ceny

biletu w kasie biletowej

16.Klient ma obowiązek wydrukowania biletu lub zapisania biletu w formie pdf na nośniku

elektronicznym.

17.Filharmonia zastrzega sobie prawo do zmian w repertuarze.

18.Wszystkie informacje na temat repertuaru, cennika, zniżek, ofert specjalnych, godzin pracy kas

biletowych publikowane są na stronie www.filharmonia.olsztyn.pl.

19.Odwołanie wydarzenia, zwrot biletów, utrata ważności biletów, reklamacje.

1)W przypadku gdy wydarzenie nie odbędzie się z przyczyn leżących po stronie Filharmonii,

Filharmonia przyjmować będzie zwroty biletów oraz dokonywać zwrotu wpłaconej kwoty. Zwrot

może być dokonany wyłącznie bezgotówkowo.

2)Wydarzenia zaczynają się punktualnie. Osoby spóźnione są zobowiązane do zastosowania

się do zaleceń obsługi widowni.

3)Bilety niewykorzystane, które utraciły ważność, nie podlegają zwrotowi.

4)Wszelkie reklamacje wymagają zgłoszenia w ciągu dwóch dni roboczych od dnia zakupu

biletów, na adres mailowy: bilety@filharmonia.olsztyn.pl lub w kasie biletowej Filharmonii.

20.Poprzez korzystanie z systemu sprzedaży internetowej Kupujący wyraża zgodę na przechowywanie

i przetwarzanie danych osobowych przez Filharmonię, w celu realizacji zamówienia, niezbędnego

kontaktu z Kupującym oraz w celu wszelkich działań niezbędnych do funkcjonowania systemu

sprzedaży biletów. Wszelkie dane osobowe otrzymywane przez Filharmonię w ramach internetowej

sprzedaży biletów są wykorzystywane w celu wykonania umowy sprzedaży biletów.

21.Zgodnie z art.13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016

roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o

ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s.1) niniejszym informuje się, że:

1)Administratorem danych osobowych jest Warmińsko-Mazurska Filharmonia im. Feliksa

Nowowiejskiego w Olsztynie, ul. Bartosza Głowackiego 1, 10-447 Olsztyn, tel. 89 527 51 75

wew. 100;

2)dane kontaktowe inspektora ochrony danych:

inspektorochronydanych@filharmonia.olsztyn.pl;

3)celem przetwarzania danych osobowych jest zawarcie i wykonanie umowy sprzedaży biletów;

4)podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: art. 6 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia

o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 roku;

5)odbiorcami/kategoriami odbiorców danych osobowych będą osoby wykonujące dla

Filharmonii czynności związane ze sprzedażą biletów, tj. w szczególności pracownicy

Filharmonii;

6)dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania umowy sprzedaży

biletów;

7)Filharmonia informuje, że posiadają Państwo prawo do:

a)żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia

przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych;

b)cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

c)wniesienia skargi do organu nadzorczego;

8)podanie danych osobowych jest dobrowolne i służy wykonaniu umowy sprzedaży biletów oraz wystawieniu faktury;

9)ewentualne konsekwencje niepodania danych osobowych regulują przepisy prawa powszechnie obowiązującego;

10)dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego;

11)dane osobowe nie będą wykorzystywane do profilowania ani nie będą przekazywane do organizacji międzynarodowych.