Filharmonia Warmińsko-Mazurska im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie

Regulamin

REGULAMIN  INTERNETOWEJ  SPRZEDAŻY  BILETÓW PRZEZ  WARMIŃSKO- MAZURSKĄ FILHARMONIĘ W OLSZTYNIE
zwany dalej Regulaminem

 1. Warunkiem skorzystania z systemu internetowej sprzedaży biletów jest:
  1) zaakceptowanie niniejszego Regulaminu, które jednocześnie stanowi oświadczenie woli i stwarza prawne zobowiązania między Kupującym, a Warmińsko- Mazurską Filharmonią z siedzibą w Olsztynie, u;. Głowackiego 1, 10-447 Olsztyn, Organizatorem wydarzeń
  2) spełnienie wymaganych procedur rezerwacji i zakupu na stronie www.filharmonia.olsztyn.pl:
  a) wybór wydarzenia i ilości biletów,
  b) sprawdzenie danych,
  c) potwierdzenie dokonania zamówienia oraz otrzymanie drogą elektroniczną potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Warmińsko- Mazurską Filharmonią w Olsztynie.
 2. Warunkiem sprzedaży internetowej biletów jest opłacenie zamówienia przez Kupującego; zapłata niepotwierdzona  przez bank Kupującego w ciągu 2 godziny powoduje automatyczne anulowanie zamówienia. Płatności za bilety są obsługiwane za pośrednictwem portalu transferuj.pl;  realizowane są w ten sposób, że Klient dokonujący zakupów na stronie internetowej Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii wybiera jako formę płatności jeden ze wskazanych sposobów płatności online i zostaje przekierowany do serwisu transakcyjnego banku. Po zalogowaniu się Klient otrzymuje zamówienia; gotowy do zaakceptowania formularz przelewu z odpowiednią kwotą, tytułem przelewu i danymi odbiorcy. Po zaakceptowaniu przelewu, Klient powraca do strony internetowej sklepu.
 3. Ceny biletów podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 4. Aby otrzymać fakturę VAT należy w procesie zamawiania zaznaczyć opcję Faktura VAT oraz podać poprawne dane niezbędne do jej wystawienia.
 5. Poprzez rejestrację w systemie sprzedaży internetowej Kupujący wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora, w celu realizacji zamówienia, niezbędnego kontaktu z kupującym oraz w celu wszelkich działań niezbędnych do funkcjonowania systemu sprzedaży biletów. Wszelkie dane osobowe otrzymywane przez Warmińsko- Mazurską Filharmonię w Olsztynie w ramach sprzedaży biletów są wykorzystywane w celu wykonania umowy sprzedaży biletów,
  Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) niniejszym informuję, że:
  1)    administratorem Pani/Pana danych osobowych jest - Warmińsko-Mazurska Filharmonia im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie, ul. Bartosza głowackiego 1, 10-447 Olsztyn, tel. 89 527 51 75 wew. 101,
  2)    inspektorem ochrony danych jest p. Sławomir Szczęsny, adres jak wyżej, tel. 89 527 51 75 wew. 101,
  3)    celami przetwarzania danych osobowych jest zawarcie i wykonanie umowy sprzedaży biletów ,
  4)    podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:
         -    art. 6 ust. 1 lit. a, b, c i f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  5)    odbiorcami/kategoriami odbiorców Pani/pana danych osobowych będą osoby wykonujące dla Filharmonii czynności związane ze sprzedażą biletów, tj. w szczególności pracownicy Filharmonii,
  6)    Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania umowy sprzedaży biletów,
  7)    posiada Pani/Pan prawo do:
         -    do żądania od dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych,
         -    cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
         -    wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  8)    podanie danych osobowych jest dobrowolne i służy wykonaniu umowy sprzedaży biletów oraz wystawienia rachunku lub faktury,
  9)    ewentualne konsekwencje niepodania danych osobowych regulują przepisy prawa powszechnie obowiązującego,
  10)  Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
  Treść niniejszej klauzuli obowiązuje od dnia 25.05.2018 r.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania błędnych lub nieprawdziwych danych przez kupującego w formularzu zamówienia.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia transmisji danych w trakcie dokonywania zakupu.
 8. System sprzedaży internetowej umożliwia zakup biletu najwcześniej na 2 miesiące ( od godz. 00.00 ) i najpóźniej na 1 dzień przed wydarzeniem. W terminie krótszym niż powyższy zapraszamy do kasy Filharmonii lub do kontaktu telefonicznego bądź mailowego. Organizator zastrzega sobie możliwość zakończenia sprzedaży internetowej w każdej chwili bez podawania przyczyn, oraz wyłączenia ze sprzedaży dowolnej puli miejsc.
 9. Brak możliwości zakupu biletu za pośrednictwem systemu sprzedaży internetowej nie oznacza braku biletów w kasie Filharmonii.
 10. System sprzedaży internetowej umożliwia jednorazowo zakup nie więcej niż 10 pojedynczych biletów na jedno wydarzenie - patrz pkt 12.
 11. Wszystkie informacje dotyczące przebiegu realizacji zamówienia przekazywane będą drogą elektroniczną w godzinach pracy kasy biletowej.
 12. Bilety ulgowe bez udokumentowania prawa do ulgi są nieważne i nie uprawniają do wejścia na widownię.
 13. Klient ma obowiązek wydrukowania biletu po potwierdzeniu realizacji zamówienia przez Filharmonię oraz okazania go w kasie lub innym miejscu wskazanym przez Filharmonię przed koncertem/imprezą w celu weryfikacji.
 14. Zamówienie złożone w systemie internetowej sprzedaży biletów może być anulowane (odwołane) tylko poprzez ten  system, najpóźniej w terminie do 3 dni przed datą wydarzenia.
 15. Zwrot za bilet zakupiony za pomocą internetowego sytemu  sprzedaży dokonywany jest gotówką w Filharmonii w Olsztynie w kasie biletowej, ul. Głowackiego 1 na podstawie dowodu zakupu.
 16. Termin, o którym mowa w pkt 14 może ulec skróceniu jedynie w przypadku odwołania wydarzeń.
 17. Filharmonia zastrzega sobie prawo do zmian w repertuarze.
 18. Wszystkie informacje na temat repertuaru, cennika, zniżek, ofert specjalnych, godzin pracy kas biletowych opublikowane są na stronie www.filharmonia.olsztyn.pl.
 19. Koncerty/imprezy zaczynają się punktualnie, bilet traci ważność z momentem rozpoczęcia koncertu/imprezy podanej na bilecie, co oznacza, że spóźniona osoba nie ma możliwości wejścia (patrz pkt 13); nie ma prawa do zwrotu biletu ani przebukowania biletu (termin przebukowanie oznacza zwrot i ponowny zakup).
 20. Niewykorzystane (utracona ważność) bilety nie podlegają zwrotowi ani przebukowaniu.
 21. Możliwość przebukowania ważnego biletu na inny koncert/imprezę istnieje najpóźniej w terminie wskazanym w pkt 14, z uwzględnieniem uregulowania ewentualnej różnicy w cenie biletu.
 22. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010r. sprzedaż biletów w zakresie zamówienia i płatności  drogą internetową nie podlega fiskalizacji w związku z tym  kupujący nie otrzymuje paragonu fiskalnego.
 23. Osoby dokonujące płatności za pośrednictwem banku zagranicznego winny uwzględnić koszty pośrednictwa bankowego, gdyż tylko pełna zapłata w wyznaczonym terminie gwarantuje realizację zamówienia przez Filharmonię.